Årsmöte

CSR är affärsnytta

I samband med Samhällsbyggnadssektorns Etiska råds årsmöte bjöd vi in till ett seminarium på temat etik. Seminariet inleddes med ett pass om hållbarhetsfrågor. Landets ledande CSR-experter rankar klimathot och korruption som de viktigaste CSR-frågorna de närmaste åren. Parul Sharma, Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge, en av de mest inflytelserika CSR-experterna i Norden, berättade med stort engagemang om hållbarhetsfrågornas breda spektrum och om hur CSR-frågorna måste ligga på högsta nivå hos företagsledningen. CSR är affärsnytta!

Ordet gick sedan över till representanter för medlemsorganisationerna i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd som berättade om de viktigaste etiska frågorna som medlemsorganisationerna och/eller deras medlemsföretag arbetat med eller diskuterat under 2015, och vilka de etiska utmaningarna för framtiden är. Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, informerade om ”Överenskommelsen för att motverka mutor och korruption (ÖMK)”, som blev klar i slutet av 2015. Ola poängterade att det är möjligt för företag och organisationer att ansluta sig till överenskommelsen och uppmanade Etiska Rådet att sprida information om överenskommelsen. Även Tommy Lenberg, VD Byggherrarna, lyfte ÖMK och det positiva med branschgemensamma projekt samt vikten av att den kommande revideringen av BKKs standardavtal sker i ljuset av att parterna bör se kontraktet som ett relationskontrakt där lojalitet mellan varandra är viktigt.

Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen (STD), tog upp STD:s  arbete för att bidra till ett mer långsiktigt och hållbart samhälle och att lyfta fram affärsnyttan av dessa frågor. Hanna-Lotta Nielsen, Affärsjurist vid Installatörsföretagen, beskrev Installatörsföretagens arbete med värderingsfrågor som inletts i samband med sammanslagningen av de båda servicebolagen från EIO och VVS Företagen som bl.a. innefattar ett arbete med regelefterlevnad kring konkurrensrättsliga frågor. Därefter berättade Monica Björk, vd Byggmaterialindustrierna om nya krav på byggvarudeklarationer där företagen ska ha fastställt uppförandekod samt måste lämna uppgifter om hur de jobbar med ett antal specifika etikfrågor. Som tillverkare förväntas man ha koll på minst ett steg tillbaka i leverantörskedjan. Slutligen berättade Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong, att de arbetat med frågor om regelefterlevnad av framförallt konkurrensrättsliga frågor, såsom rutiner för möten. Seminarierna föregicks av årsmötet.

Till Samhällsbyggnadssektorns Etiska råds styrelse 2016 valdes:

Leif Stridh, ordförande

Jan Kjellson

Jannice Johansson Steijner

Tore Styrman

Lars-Gunnar Sjöö

Louise Bävertoft Nyberg

Erik Wassén

Hanna-Lotta Nielsen