2011-04-11

Etiska rådets bedömning av Kommunkonferensen i Örebro: Syfte, återhållsamhet och transparens avgörande vid relationsskapande åtgärder

Vid en principiell bedömning av den årliga s.k. Kommunkonferensen i Örebro anser rådet att konferensen följer sektorns Etiska regler i fråga om affärsmässighet, relevans och återhållsamhet. Rådet förutsätter i sin bedömning att syftet är strikt affärsmässigt och inte på något sätt menat att ge någon av deltagarna otillbörliga fördelar samt att konferensens upplägg innehåller för deltagarna relevanta programpunkter och i övrigt präglas av gott omdöme.

Det var under förra året som Skanska i en skrivelse till Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd önskade en prövning av Kommunkonferensen, som varje år arrangeras av Sveriges Byggindustrier (BI) Örebro och Örebro läns Entreprenörförening. Prövningen gällde huruvida konferensen kunde anses strida mot de Etiska reglerna.

Rådet konstaterar att olika företag gör olika bedömningar och prioriteringar när det gäller deltagande i konferenser o.dyl. Avgörande för Etiska rådets uppfattning är hur de relationsskapande åtgärderna går till. Rådet gör bedömningen att den aktuella konferensen inte strider mot de etiska reglerna men understryker vikten av att aktörer inom sektorn överväger lämpligheten i de relationsskapande åtgärder som planeras. Rådet vill i sammanhanget uppmärksamma risken för s.k. vänskapskorruption. Rådet ifrågasätter också om inte syftet hade kunnat uppnås mer effektivt och utan risk för misstro på annat sätt. 

Rådet konstaterar att samhällsbyggnadssektorns verksamhet har avgörande betydelse för samhället och till stor del finansieras av offentliga medel. Detta ställer särskilda etiska krav på medarbetare och ledare inom sektorn.

Läs beslutet i sin helhet

För ytterligare kommentarer, kontakta Rådets ordförande Åsa Söderström Jerring, tfn 070-696 22 30.

Artikeln publicerades: 2011-04-11

Datum Rubrik
2017-11-13 Årsmöte 14 februari 2018 Läs mer...
2017-03-02 Seminarietips: ÖMK ett år senare Läs mer...
2017-02-16 Mångfald och integration på Etiska rådets seminarium Läs mer...
2017-01-24 Etiska rådet bjuder på integrationstips Läs mer...
2016-11-17 Årsmöte i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd den 16 februari Läs mer...
2016-02-22 CSR är affärsnytta Läs mer...
2016-02-03 Årsmöte 16 februari Läs mer...
2015-02-20 "Viktigt att alla känner ett ansvar" Läs mer...
2015-01-09 Finns det etiska fallgropar med utländsk arbetskraft i samhällsbyggnadssektorn? Läs mer...
2014-01-21 Etiska rådet fäller förening Läs mer...
2014-01-21 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2013-04-12 Olle Ehrlén intervjuas om fuskbyggare Läs mer...
2013-04-12 ”Underprissättningen ska upp på bordet” Läs mer...
2013-02-11 Kan underprissättning vara etiskt försvarbart? Läs mer...
2012-09-17 Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn Läs mer...
2012-02-27 Etik – stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2011-10-17 Korruptionsutbildning hos Juridiska föreningen Läs mer...
2011-10-11 Beslut i ärendet 2011/4 BELOK Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen sviker sina egna ideal Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen kan mycket väl införa meddelarskydd Läs mer...
2011-05-26 Almedalsveckan: Visslan eller gisslan – finns det Whistleblowers i byggbranschen? Läs mer...
2011-04-11 Etiska rådets bedömning av Kommunkonferensen i Örebro: Syfte, återhållsamhet och transparens avgörande vid relationsskapande åtgärder Läs mer...
2011-04-01 Samhällsbyggandets etik - Seminarium i Göteborg den 12 april Läs mer...
2011-03-02 Nya medlemmar i styrelsen Läs mer...
2010-12-15 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Workshop i Västerås Läs mer...
2010-10-26 Transparency varnar för ökad korruption i Sverige Läs mer...
2010-10-26 Vi måste ta krafttag mot den svenska korruptionen Läs mer...
2010-10-07 Ola Månsson - ny VD på Sveriges Byggindustrier Läs mer...
2010-07-07 Hur svårt kan det vara? Läs mer...
2010-05-18 "Visselblåsare" kan få skydd Läs mer...
2010-03-31 Solljus är den bästa desinficeringen Läs mer...
2010-03-09 Etikseminarium i samarbete med Transparency International onsdag 19 maj Läs mer...
2009-11-13 Opinionsbildning står högt på Rådets agenda Läs mer...
2009-11-06 Dåliga tider går ut över affärsetiken Läs mer...
2009-06-15 Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd – nybildad förening med höga ambitioner Läs mer...
2008-10-29 Kollektiva brott mot de etiska reglerna? Läs mer...
2008-10-28 Etiska rådet får en utvidgad roll Läs mer...
2007-09-13 Otidsenlig kvinnosyn Läs mer...

Webdoc CMS