Om Etiska Rådet

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är en ideell intresseförening där branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn erbjuds bli medlemmar. Föreningens verksamhet sköts av styrelsen.

Föreningens huvudsakliga uppgift är att

  • pröva anmälningar om överträdelser av Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler samt att i övrigt sätta fokus på etiska frågor inom sektorn. Anmälningar ska vara skriftliga. Anonyma anmälningar av principiell betydelse kan behandlas om Rådet så finner lämpligt.
  • på eget initiativ pröva om medlem i till Föreningen ansluten organisation har brutit mot reglerna,
  • aktivt bedriva opinionsbildning i etiska frågor som rör samhällsbyggnadssektorn,
  • samarbeta med organisationer som Transparency International (TI) – en internationell ideell organisation med syfte att motverka korruption.

Etiska rådet prövar etiska frågor mellan samhällsbyggnadssektorns professionella aktörer, dvs mellan två företag. För frågor som gäller förhållanden mellan en enskild konsument och en aktör inom samhällsbyggnadssektorn hänvisas till exempelvis kommunens konsumentvägledare, Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden. I undantagsfall tas konsumentfrågor upp till prövning av Etiska rådet och då endast om de är av betydande principiell karaktär.

Om Etiska Rådet finner att en aktör har brutit mot de etiska reglerna ska styrelsen för den berörda organisationen underrättas om det. Rådets beslut ska publiceras i branschmedia.

Rådet avgör själv hur varje ärende ska beredas. Vad som under överläggningarna förekommer av skriftlig eller muntlig art är konfidentiellt.

Medlemskap

Medlemskap i Föreningen kan erbjudas aktör inom samhällsbyggnadssektorn som vill verka för Föreningens målsättning och som förbinder sig att följa Föreningens stadgar samt erlägger fastställd medlemsavgift. För mer information om medlemskap kontakta Betti-Ann Pettersson, telefon 08-762 75 54.

Övriga frågor

Administratör: Betti-Ann Pettersson, entreprenadjurist, telefon 08-762 75 54.

Föreningen Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är stiftad av:
Byggherrarna / Byggmaterialindustrierna / Installatörsföretagen / Svensk Ventilation / Svenska Teknik&DesignföretagenSveriges Byggindustrier