2009-06-15

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd – nybildad förening med höga ambitioner

För att stärka den sunda konkurrensen inom byggsektorn har åtta branschorganisationer inom sektorn på eget initiativ bildat den ideella föreningen Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd med uppgift att bevaka och driva etiska frågor i enlighet med Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler.

En aktör som bryter mot dessa regler riskerar att bli anmäld till Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd. Det kan handla om oseriösa affärsmetoder, svartarbete, diskriminering eller annat som strider mot svensk lag och god affärssed.

– Rådet kan också på eget initiativ pröva enskilda fall, berättar Åsa Söderström Jerring, ordförande i det nybildade Rådet. Även anonyma anmälningar kan komma i fråga, om de är av principiell karaktär.

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd kommer dock inte att sitta och vänta på anmälningar utan tänker ta en aktiv roll i kampen mot svartjobb och ekonomisk brottslighet.

– Opinionsbildning står högt på Rådets agenda. Det handlar framför allt om attityder och vi vill bidra till att fler och fler förstår vidden av den skada som oseriösa aktörer åsamkar inte bara samhällsbyggnadssektorn utan hela samhället, säger Miguel Guirao, ledamot i Etiska Rådet.

Oseriös affärsverksamhet är inte bara ett svenskt problem utan en företeelse med spridning långt utanför landets gränser. Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd har därför inlett ett samarbete med Transparency International, som verkar mot korruption i hela världen. På så vis hoppas Rådet få värdefulla kontakter och verktyg för att kunna bedriva sitt arbete med större kraft.


För ytterligare information, kontakta någon av ledamöterna i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, se www.byggsektornsetiskaregler.se/Etiska_radet.asp

 

De etiska reglerna ska leda till konkurrens och likabehandling av företag eller annan aktör, oberoende av storlek. Reglerna ska också stimulera samhällsbyggnadssektorns aktörer att uppfylla samhällets förväntningar på den goda organisationen – bl.a. avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö – och skapa långsiktiga värden för kund och samhälle.

Artikeln publicerades: 2009-06-15

Datum Rubrik
2017-11-13 Årsmöte 14 februari 2018 Läs mer...
2017-03-02 Seminarietips: ÖMK ett år senare Läs mer...
2017-02-16 Mångfald och integration på Etiska rådets seminarium Läs mer...
2017-01-24 Etiska rådet bjuder på integrationstips Läs mer...
2016-11-17 Årsmöte i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd den 16 februari Läs mer...
2016-02-22 CSR är affärsnytta Läs mer...
2016-02-03 Årsmöte 16 februari Läs mer...
2015-02-20 "Viktigt att alla känner ett ansvar" Läs mer...
2015-01-09 Finns det etiska fallgropar med utländsk arbetskraft i samhällsbyggnadssektorn? Läs mer...
2014-01-21 Etiska rådet fäller förening Läs mer...
2014-01-21 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2013-04-12 Olle Ehrlén intervjuas om fuskbyggare Läs mer...
2013-04-12 ”Underprissättningen ska upp på bordet” Läs mer...
2013-02-11 Kan underprissättning vara etiskt försvarbart? Läs mer...
2012-09-17 Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn Läs mer...
2012-02-27 Etik – stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2011-10-17 Korruptionsutbildning hos Juridiska föreningen Läs mer...
2011-10-11 Beslut i ärendet 2011/4 BELOK Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen sviker sina egna ideal Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen kan mycket väl införa meddelarskydd Läs mer...
2011-05-26 Almedalsveckan: Visslan eller gisslan – finns det Whistleblowers i byggbranschen? Läs mer...
2011-04-11 Etiska rådets bedömning av Kommunkonferensen i Örebro: Syfte, återhållsamhet och transparens avgörande vid relationsskapande åtgärder Läs mer...
2011-04-01 Samhällsbyggandets etik - Seminarium i Göteborg den 12 april Läs mer...
2011-03-02 Nya medlemmar i styrelsen Läs mer...
2010-12-15 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Workshop i Västerås Läs mer...
2010-10-26 Transparency varnar för ökad korruption i Sverige Läs mer...
2010-10-26 Vi måste ta krafttag mot den svenska korruptionen Läs mer...
2010-10-07 Ola Månsson - ny VD på Sveriges Byggindustrier Läs mer...
2010-07-07 Hur svårt kan det vara? Läs mer...
2010-05-18 "Visselblåsare" kan få skydd Läs mer...
2010-03-31 Solljus är den bästa desinficeringen Läs mer...
2010-03-09 Etikseminarium i samarbete med Transparency International onsdag 19 maj Läs mer...
2009-11-13 Opinionsbildning står högt på Rådets agenda Läs mer...
2009-11-06 Dåliga tider går ut över affärsetiken Läs mer...
2009-06-15 Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd – nybildad förening med höga ambitioner Läs mer...
2008-10-29 Kollektiva brott mot de etiska reglerna? Läs mer...
2008-10-28 Etiska rådet får en utvidgad roll Läs mer...
2007-09-13 Otidsenlig kvinnosyn Läs mer...

Webdoc CMS