Årsmöte i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd den 16 februari

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd håller årsmöte torsdagen den 16 februari 2017 kl. 09.00 i Svenskt Näringslivs lokaler, Konferensrum Styrelserummet, Storgatan 19 i Stockholm.

Efter årsmötet ca. kl. 10.00 hålls ett seminarium med temat ”Innanförskap i praktiken – två exempel”.

Vi har bjudit in Mats Hoffman personalchef hos Dipart för att tala om hur mångfald kan tillföra ökad lönsamhet i företaget. Vi får också möjlighet att lyssna till Daniel Kindberg, VD Östersundshem, som kommer att berätta om Innanförskapsakademin, ett lyckosamt projekt med syfte att integrera unga och nyanlända i samhället.

Ni och andra kollegor från era organisationer är varmt välkomna att delta i detta seminarium som beräknas pågå fram till ca kl. 12.00. Sprid gärna denna inbjudan inom er organisation.

Den som inte har möjlighet att närvara personligen anmäler detta och deltar per telefon om möjligt.

Deltagande per telefon och förhinder anmäls till carina.utterstrom.mace@sverigesbyggindustrier.se

Handlingar till årsmötet översändes vid senare tillfälle.

Föredragningslista

Enligt stadgarna skall årsmötet behandla nedan angivna punkter.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Etiska Rådets verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Etiska Rådets förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för Etiska Rådet för den tid revisionen avser.
 10. Inval av nya medlemmar.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt arvode för Etiska Rådets ledamöter.
 13. Val av ordförande för Etiska Rådet.
 14. Val av övriga ledamöter av Etiska Rådet.
 15. Val av revisorer.
 16. Val av valberedning.
 17. Valberedningens instruktioner.
 18. Behandling av Etiska Rådets förslag och inkomna förslag från Medlemsorganisa­tionerna.
 19. Medlemsorganisationernas förväntningar på Etiska Rådet
 20. Övriga frågor.