Workshop

Etik – stöd eller hinder för goda affärer?

Den 29 oktober 2013 inbjöds ledande representanter för samhällsbyggnadssektorn i Malmö till en workshop där frågor som berör etik och moral inom sektorn diskuterades. Bland de inbjudna märktes lokala konsulter, entreprenörer, installatörer och materialleverantörer.

Diskussionerna fördes i tre grupper som hade i uppgift att fördjupa sig i varsitt ämne; Lagen om offentlig upphandling, Hur man säkerställer seriösa underentreprenörer samt Underprissättning.

Lagen om offentlig upphandling, LOU

LoU är en möjlighet för bra affärer om den används rätt. Avsikten är att ekonomiskt mest fördelaktiga anbud ska antas, vilket inte behöver betyda lägsta anbudspris. Viktigt är att beställare och utförare har en dialog inför anbudsgivning och upphandling. Ett sätt är att skicka ut förfrågningsunderlag på remiss för att kunna ska en dialog före skarpt utskick.

Beställaren är ofta rädd för överklaganden och därför är det enklast att upphandla på lägsta pris eftersom det då är minst risk för överklaganden. Ett förslag från gruppen är att SKL och BI tar initiativ till ett gemensamt forum för att stödja såväl beställare som entreprenörer i upphandlingsfrågor. Ofta finns kunskapsbrister hos beställare som sällan genomför större upphandlingar. T.ex. gällande utformning och utvärdering av andra kriterier än enbart lägsta pris. Förslag är att utnyttja internet för att marknadsföra och tydliggöra hur LOU kan användas. Exempelvis skulle ett centralt kundnöjdhetsindexregister över använda leverantörer kunna etableras för att användas som kriterier vid upphandling.

Hur säkerställer vi seriösa underentreprenörer?

Viktigt med kunniga beställare och att gemensamma mål upprättas tillsammans med underentreprenörer och leverantörer för upphandlade entreprenader. Viktigt är också att UE:s arbete under entreprenadtiden följs upp i flera led. Start av underentreprenadsarbete bör alltid startas med en introduktion för varje UE (jmfr HM o IKEA). Som professionell beställare och UE ska alltid riktiga avtal upprättas. Skapar en säkerhet om vad som gäller runt entreprenaden för båda parter. Ett bra sätt att skapa gemensam målbild och säkerhet i vad som gäller i entreprenader är att genomföra gemensamma riskanalyser inför entreprenadstart.

Användning av ID06 bör fortsätta öka. Borde vara möjligt att öka informationen kopplat till ID-kortet, typ behörigheter, utbildning m.m., för att säkerställa att personalen har rätt behörighet i förhållande till de arbetsuppgifter som ska genomföras.

Underprissättning

De faktorer som driver underprissättning kan vara att försöka komma in på marknad eller öka marknadsandelar alternativt att underprissättaren räknar med kompensation på annat sätt för nå upp till sina ekonomiska mål. Uppsåtet kan alltså vara följande:

a) Ta marknadsandelar
b) Kompensation genom överdebitering
c) Kompensation genom (i förväg överenskomna) tilläggsbeställningar
d) Spekulation i framtida materialpriser

Underprissättning för att ta marknadsandelar samt spekulation i materialpriser får anses legala och tillåtna även om spekulation i materialpriser ofta kan få stora konsekvenser för risktagande part.

Kompensation genom överdebitering, av t.ex. antalet förbrukade timmar, får anses som etiskt förkastligt. Likaså tilläggsbeställningar, speciellt om de är i förväg överenskomna för att från beställarens sida styra leverantörsvalet. Tilläggsbeställningar är dock i enskilda fall ett sätt för beställaren att snabbt lösa uppkomna behov utan att genomföra en ny upphandling som kräver stora resurser.

Ett stort problem är att beställaren ofta upphandlar på lägsta pris för att minska risken för överklagande. Överklagande kostar inget och överklagande intressent tar därför inga risker. Intressant är domen i Göteborg där rätten att förkasta orimligt låga anbud klarlagts och godkänts. Gruppen anser att beställaren har ett stort ansvar i hur förfrågningsunderlag utformas och upphandlingar genomförs. Inom Sveriges Arkitekter (SAR) finns ett nytt forum kallat upphandlingsakuten inrättad. Här kan arkitektföretag ta upp problem i aktuella upphandlingar anonymt under upphandlingstiden. Centralt placerade resurser inom SAR ställer sedan frågor till beställare. Såväl frågor som svar publiceras på www.arkitekt.se.

Ofta är det konstiga krav som behandlas där beställaren får möjlighet att förklara eller åtgärda krav som kan vara svåra att uppfylla eller leder till felaktiga beteenden.

Sammanfattning 

Mötet i Malmö gav följande rekommendationer till fortsatt arbete:

  • Viktigt att beställaren använder resurser med hög kompetens i upphandlingsfrågor
  • Alternativa upphandlingsformer inom ramen för LOU bör standardiseras där inte enbart lägsta anbudspris premieras
  • Upphandlingsakuten enligt modell från Sveriges Arkitekter är intressant att studera vidare. Bra vore om branschorganisationer såsom SKL, Sveriges Byggindustrier, STD, installatörer och byggmaterialleverantörer med flera kunde ta fram ett liknande forum.