Uncategorized

Etiska Rådet fäller förening

Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd anser att Undertaksföreningen har försökt att begränsa konkurrensen genom att i ett brev till sina medlemsföretag, leverantörer och samarbetspartners uppmana till att ”så långt det går, offerera och sälja produkter” som inte omfattas av ett ramavtal som Skanska träffat med en materialleverantör, Rockfon.

Enligt Etiska rådet är Undertaksföreningens brev en uppmaning att begränsa konkurrensen inom sektorn. Av det skälet bryter föreningen mot Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler.
Men Etiska rådet ser särskilt allvarligt på Undertaksföreningens brev och uppmaning därför att de har en särställning.

”Etiska rådet har vid sin bedömning särskilt beaktat att det av Undertaksföreningens skrift framgår att Undertaksföreningen, vars medlemmar utgörs av cirka 60 specialföretag för undertaksmontering, har ett uppdrag från Sveriges Byggindustrier (BI) att tillhandahålla branschspecifik service inom BI:s basutbud och att, enligt Etiska rådet, därför särskilt stränga krav bör ställas på Undertaksföreningen”.

Undertaksföreningen skrev i sitt brev till sina medlemmar och leverantörer att de ser med oro på en utveckling där en materialtillverkare träffar avtal om direktleveranser med ett byggföretag som Skanska.

Skälet är att det enligt föreningen ”kan på sikt hota den kompetens och kunskapsbank som under årens lopp byggts upp i vårt skrå och som ligger till grund för de helhetslösningar vi tidigare har kunnat lämna till våra kunder”. Av det brev som Etiska rådet har tagit del av framgår att föreningen ser Skanskas ramavtal som ett hot mot sin existens.

Källa: Tidningen Byggindustrin nr 42-2013.