Samhällsbyggnads­sektorns etiska regler

Reglerna syftar till att få samhällsbyggnadssektorns aktörer att uppträda och handla på ett sådant sätt att sektorn utgör en respekterad del av svenskt näringsliv. Reglerna ska leda till sund konkurrens och likabehandling av företag eller annan aktör, oberoende av storlek. Reglerna ska också stimulera samhällsbyggnadssektorns aktörer att uppfylla samhällets förväntningar på den goda organisationen, bl.a. avseende miljö- och arbetsmiljö, mångfald och kvalitet. Samhällsbyggnadssektorns aktörer ska sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga värden för kund och samhälle.

 

Antikorruption

§1 Aktör ska inta en strikt hållning till s.k. kontakt- och relationsskapande åtgärder i form av t.ex. otillbörliga gåvor eller resor.

§2 Samarbetet med övriga parter inom ramen för ett uppdrag skall präglas av korrekta affärsrelationer, tydliga avtal och ömsesidig respekt.

Mångfald

§3 I samhällsbyggnadssektorn ska råda nolltolerans för alla former av diskriminering.

§4 Aktör ska verka för mångfald och erbjuda inkluderande arbetsplatser.

Sund konkurrens

§5 Aktör får inte anlita eller samarbeta med oseriösa aktörer. Svartarbete och i övrigt oskäliga arbetsvillkor ska aktivt motverkas.

§6 Aktör ska inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning, eller på annat sätt kan anses oacceptabelt.

Normgivande är IMM:s näringslivskod samt sektorns egen överenskommelse mot mutor, ÖMK.

För att följa efterlevnaden av dessa etiska regler finns Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd med en särskild instruktion: Stadgar