Korruptionsbekämpning

Att väsentligt minska alla former av korruption och mutor är en del av FN:s globala mål för hållbarhet och ses därmed som en grundläggande faktor för hållbara samhällen. För att uppnå sund konkurrens krävs att vi agerar på ett etiskt, lagenligt och förtroendefullt sätt.

Korruptionsbekämpning - vad menar vi med det?

”Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.” Transparency International

Korruption innebär ett otillbörligt utnyttjande av ens yrkesposition för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det formella uppdraget och privata intressen.

För att bekämpa korruption, uppnå sund konkurrens och skapa förtroende för branschen krävs att vi agerar på ett etiskt, lagenligt och förtroendefullt sätt. Att agera oetiskt ger inte bara ekonomiska konsekvenser utan påverkar varumärket och legitimiteten för verksamheten för lång tid framåt. Till exempel leder ett mutbrott inte bara till förtroendeskada för ett enskilt företag eller offentlig aktör utan också för sektorn i stort.

Att väsentligt minska alla former av korruption och mutor är en del av FN:s globala mål för hållbarhet och en grundläggande faktor för hållbara samhällen. Korruptionsbekämpning är en överlevnadsfråga för samhällsbyggnadssektorn.

Vad säger lagen?

Mutbrottsbestämmelserna återfinns i 10 kap. brottsbalken (BrB) och omfattar alla arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform. De båda huvudbrotten benämns tagande av muta respektive givande av muta. Därutöver finns handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott. Jäv och trolöshet mot huvudman brukar också nämnas när man pratar om korruption. Länk till lagstiftning hittar du här.

Utöver lagen finns Näringslivskoden. Den skapades som ett led i en självreglering och som ett komplement till lagstiftningen. Koden omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag, och omfattar alla typer av förmåner. Koden förvaltas av Institutet mot mutor, IMM. Länk till koden hittar du här.

Vad säger branschen?

Samsyn kring hur samverkan mellan leverantörer och beställare ska gå till är en viktig grund för ett sunt affärsklimat och för att förebygga mutor och korruption. Det skapar också en ram inom vilken berörda aktörer kan agera och mötas utan att riskera att överträda lagar eller hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåtet uppstår.

För att möta omvärldens krav på transparens och måttfullhet i affärsrelationer har en överenskommelse skapats mellan branschens aktörer. Här regleras hur vi ska agera, utifrån ett etiskt förhållningssätt och med fokus på affärsrelationen, då vi som parter möts i olika sammanhang. Överenskommelsen kallas ÖMK och har tagits fram med stöd av Institutet mot mutor, IMM. Intentionen är att ÖMK ska kunna tillämpas av alla aktörer och medarbetare inom bygg- och fastighetssektorn, även de som inte är parter i överenskommelsen.

Korruptionsbekämpning i praktiken: stöd och verktyg

Det viktigaste stödet branschen kan erbjuda när det gäller korruptionsbekämpning är ÖMK. Överenskommelsen ger konkret och praktisk hjälp för att göra rätt genom exempel och etisk vägledning.

Inspiration

Vad är ett ”korrupt beteende”? Var går gränsen för muta eller jäv? Lagen ger oss inte alltid så tydliga anvisningar. Ett personligt ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta vid. Korruptionsbekämpning är en gemensam angelägenhet. Vi är många som gör bra saker i branschen och vi samverkar gärna!

Nedan finner du ett par inspirerande länkar. 

https://linode.learnways.com/skl/korruption/

http://www.tillsammansmotkorruption.se/