Mångfald

Med mångfald menar vi att vår bransch ska spegla samhället och inkludera människor oavsett faktorer som tex. kön, etnicitet, ålder, erfarenhet eller sexuell läggning. När vi tar tillvara våra olikheter blir branschen mer attraktiv (för såväl kunder som medarbetare) och mer hållbar.

Mångfald: vad menar vi med det?

För att uppnå mångfald i branschen krävs att vi breddar rekryteringsbasen så att alla skickliga människor, oavsett kön, bakgrund eller andra faktorer, ska vilja jobba här. Det krävs också att vi säkerställer likabehandling, det vill säga att alla dessa människor har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter och blir inkluderade på jobbet.

Jämställdhet, som är en del av mångfaldsbegreppet, är ett av FN:s globala mål för hållbarhet och ses därmed som en grundläggande faktor för hållbara samhällen.

Mångfald är en överlevnadsfråga för samhällsbyggnadssektorn.

Vad säger lagen?

Det är framför allt två lagstiftningar som styr mångfalds- och likabehandlingsområdet; Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagstiftningen med tillhörande Arbetsmiljöföreskrifter, framför allt då AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och AFS 2005:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö).

Länk till lagstiftning hittar du här http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/

Lagen är tydlig men frågorna är ändå svåra. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och försökt besvara dem: (Maria skulle kunna skapa detta innehåll)

Vad innebär egentligen diskriminering och vad är i så fall kränkande särbehandling?

Vilket ansvar har jag som arbetsgivare?

Min medarbetare säger att hen blivit trakasserad. Vad ska jag göra nu?

 

Vad säger branschen?

Här vår vi tillsammans definiera vem är branschen? Här finns ingen motsvarighet till ÖMK – kanske ska denna rubrik utgå? Vi snackas om det?

 

Mångfald i praktiken: stöd och verktyg

Vill du diskutera mångfald på din egen arbetsplats? Nedan finner du ett enkelt stödmaterial som kan fungera som hjälp vid en kort workshop. Här lägger vi materialet, Maria skulle kunna skapa det

I vår bransch gäller naturligtvis nolltolerans mot diskriminering och kränkningar av alla slag. Ibland händer det ändå att någon går över gränsen. Hur ska vi då agera som arbetsgivare? Nedan finner du en kort guide som kanske kan vägleda när det som inte ska hända ändå inträffar. Här lägger vi materialet, Maria skulle kunna skapa det

Det finns mycket bra vägledning kring de här svåra frågorna. Några länkar hittar du här
http://www.do.se/ http://www.jamstall.nu/

 

Inspiration

Mångfaldsarbete är ingen konkurrensfråga – tvärtom kräver det samverkan. Vi är många som gör bra saker i branschen och vi samverkar gärna!

Nedan finner du några inspirerande länkar.

https://byggtjanst.se/aktuellt/jamnt-pa-jobbet/ https://byggcheferna.se/category/mangfald/ https://peab.se/hallbarhet/manniska/mangfald-och-jamstalldhet/

För att uppnå mångfald i branschen krävs att vi breddar rekryteringsbasen så att alla skickliga människor, oavsett kön, bakgrund eller andra faktorer, ska vilja jobba här. Det krävs också att vi säkerställer likabehandling, det vill säga att alla dessa människor har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter och blir inkluderade på jobbet.

Jämställdhet, som är en del av mångfaldsbegreppet, är ett av FN:s globala mål för hållbarhet och ses därmed som en grundläggande faktor för hållbara samhällen.

Mångfald är en överlevnadsfråga för samhällsbyggnadssektorn.

På gång med etiska rådet

Etiska rådet brinner för mångfaldsfrågor och vill gärna bidra till en aktiv dialog och gemensamt lärande på området.

Därför bjuder vi under hösten 2019 in till tre workshops där vi tillsammans får möjlighet att diskutera hur vi kan öka mångfalden i branschen och skapa mer inkluderande arbetsplatser.

Stockholm den xxx
anmäl dig här

Göteborg den xxx
anmäl dig här

Malmö den xxxx
anmäl dig här