Mångfald

Vår sektor ska spegla samhället och inkludera människor oavsett faktorer som tex. kön, etnicitet, ålder, erfarenhet eller sexuell läggning. När vi tar tillvara våra olikheter blir sektorn mer attraktiv och mer hållbar.

Mångfald - vad menar vi med det?

Med mångfald menar vi att vår bransch ska spegla samhället och inkludera människor oavsett faktorer som tex. kön, etnicitet eller sexuell läggning. Mångfald gör branschen attraktiv och hållbar.

För att uppnå mångfald  krävs att skickliga människor, oavsett kön, bakgrund eller andra faktorer, ska vilja jobba som samhällsbyggare.

Det krävs också att vi säkerställer likabehandling och att alla dessa människor har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter och blir inkluderade på jobbet. 

För att uppnå mångfald krävs nolltolerans och kraftiga åtgärder mot alla former av diskriminering och kränkande särbehandling.

Jämställdhet är en viktig del av mångfaldsbegreppet, ett av FN:s globala mål för hållbarhet och därmed en avgörande faktor för hållbara samhällen. 

Mångfald är en överlevnadsfråga för samhällsbyggnadssektorn. 

Vad säger lagen?

Det är framför allt två lagstiftningar som styr mångfalds- och likabehandlingsområdet; Diskrimineringslagen (2008:567) och Arbetsmiljölagstiftningen med tillhörande föreskrifter, framför allt då AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och AFS 2005:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö). Föräldraledighetslagen skyddar mot missgynnande av föräldralediga.

Länk till lagstiftning hittar du här.

Diskriminering    

DiskrimineringSkyddet mot diskriminering är grundat i Regeringsformen och till för att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter. Diskrimineringslagen förbjuder och syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter avseende de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringslagen omfattar medarbetare men också praktikanter, inlånad eller inhyrd personal och arbetssökande.

Kränkande särbehandling                                                                                                                          

Kränkande särbehandling innebär handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att personen hamnar utanför den sociala gemenskapen. Kränkande särbehandling som pågår under lång tid kan utvecklas till mobbning. Av AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, framgår arbetsgivarens ansvar.

Vilket ansvar har jag som arbetsgivare?

Diskrimineringslagen innehåller krav på att arbetsgivaren ska motverka diskriminering, främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter och arbeta med aktiva åtgärder inom samtliga sju diskrimineringsgrunder. Lagen kräver dessutom att arbetsgivaren aktivt ska främja en jämn könsfördelning. Både Diskrimineringslagen och AFS 2015:4 betonar vikten av att alla i organisationen har tillräcklig kompetens för att kunna hantera likabehandlingsfrågorna korrekt.

Både diskriminerings- och arbetsmiljölagstiftningen kräver ett systematiskt och aktivt arbete för att främja likabehandling och förebygga och förhindra alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutinerför att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier och följa upp dessa riktlinjer regelbundet. Arbetsmiljölagstiftningen kräver också att det finns en tydlig policy eller rutin som beskriver vad en utsatt medarbetare ska göra, hur en anmälan ska hanteras och vilken hjälp som finns att få. För arbetsgivare med fler än 50 anställda krävs också årlig dokumentation av arbetet med aktiva åtgärder, till exempel i form av en likabehandlingspolicy. 

Arbetsgivaren ska bedriva arbetet i samverkan med arbetstagarna och regelbundet kartlägga, analysera, åtgärda och följa upplikabehandlingsarbetet, precis som i arbetet med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). De fem områden som arbetsgivarens aktiva åtgärder ska omfatta är:

  1. Arbetsförhållanden
  2. Utbildning och övrig kompetensutveckling
  3. Rekrytering och befordran
  4. Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap
  5. Löner och andra anställningsvillkor

Vad händer om någon utsätts för diskriminering eller kränkande särbehandling?

 Du som upplever dig utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska omedelbart anmäla händelsen till en person i ansvarsställning på ditt företag. Så snart information om att en medarbetare, praktikant, arbetssökande eller inlånad/inhyrd personal känner sig utsatt uppstår arbetsgivarens skyldighet att utreda ärendet. Utredning ska alltid göras av en person med rätt kompetens och som upplevs opartisk. Om utredningen visar att trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling förekommit ska arbetsgivaren vidta åtgärder. Det kan handla om arbetsrättsliga påföljder och i de grövsta fallen även polisanmälan. När ärendet är avslutat är arbetsgivaren fortfarande ansvarig för att följa upp att överträdelserna inte fortsätter och att ingen utsätts för repressalier. 

Både www.do.se och www.av.se innehåller mycket bra vägledning för både arbetsgivare och arbetstagare. Här hittar du också aktuella lagar och föreskrifter. Gå gärna in och läs mer!

Vad säger branschen?

Vår bransch har stora mångfaldsutmaningar; idag speglar vi inte samhället och det påverkar vår attraktionskraft.

Etiska rådet vill verka för en bransch som präglas av mångfald och inkluderande arbetsplatser. 

För att uppnå det måste vi samverka och tänka nytt. Nytänkande och samarbete kommer vara avgörande för samhällsbyggnadssektorns kompetensförsörjning.

Mångfald i praktiken

Vill du diskutera mångfald på din egen arbetsplats? Du hittar förslag på workshops, föreläsningar och utbildningsfilmer på stoppamachokulturen.nu.

Det finns mycket bra vägledning kring de här svåra frågorna. Några länkar hittar du här:

 https://www.do.se/  

https://www.jamstall.nu/

https://www.migrationsinfo.se/

Inspiration

Mångfaldsarbete är ingen konkurrensfråga – tvärtom kräver det samverkan. Vi är många som gör bra saker i branschen och vi samverkar gärna!

Nedan finner du några inspirerande länkar. 

https://byggtjanst.se/aktuellt/jamnt-pa-jobbet/

https://peab.se/hallbarhet/manniska/mangfald-och-jamstalldhet/

https://stoppamachokulturen.nu

http://upplystsverige.se