ÖMK

Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK)

Mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.

Bakgrund

Bygg- och fastighetssektorn omfattar en väsentlig del av den offentliga marknaden. Företrädare för branschorganisationer och privata bolag inom bygg- och fastighetssektorn samt offentliga beställare såsom kommuner och landsting har noterat ett behov av att förbättra det förebyggande arbetet när det handlar om etiska frågor.

De som arbetar inom kommuner, landsting och regioner – en del av det offentliga – arbetar på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet och medborgarnas förtroende för det offentliga fordrar att de som verkar i denna inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i arbetet. Såväl medlems- och branschorganisationer såsom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt kommuner, landsting och regioner, medlems- och branschorganisationer och flertalet privata bygg- och fastighetsbolag har på eget initiativ tagit fram vägledningar, policys och interna riktlinjer.

Dessa dokument, som avser agerande i förhållande till kunder, leverantörer och andra samarbetspartners, finns för att säkerställa att agerande mellan aktörerna sker på ett etiskt, lagenligt och förtroendefullt sätt. Ett gemensamt sätt att se på hur samverkan mellan leverantörer och beställare ska gå till är en viktig grund för ett sunt affärsklimat och för att förebygga mutor och korruption. Det skapar också en ram inom vilken berörda aktörer kan agera och mötas utan att riskera att överträda lagar eller hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåtet uppstår. Genom att underteckna överenskommelsen har respektive part åtagit sig att verka för att upprätthålla och följa överenskommelsen.

Syfte och mål

För att säkerställa att det finns ett gemensamt synsätt för såväl beställare som entreprenörer/leverantörer inom bygg- och fastighetssektorn, har en arbetsgrupp bestående av representanter från Byggherrarna, JM AB, NCC AB, Peab AB Skanska Sverige AB, SKL, Sveriges Byggindustrier, Veidekke Sverige AB med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM) tagit fram denna överenskommelse.

Målsättningen med överenskommelsen är att ge praktisk hjälp för att göra rätt genom exempel och etisk vägledning för leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. syfte och mål Överenskommelsen har utformats för att möta omvärldens krav på ökad transparens och måttfullhet i affärsrelationer.

Överenskommelsen reglerar hur berörda parter inom bygg- och fastighetssektorn ska agera, utifrån ett etiskt förhållningssätt och med fokus på affärsrelationen, då parterna ska mötas i olika sammanhang. Ägare av dokumentet är parterna. Nya parter kan när som helst ansluta sig till överenskommelsen. En årlig översyn av överenskommelsen ska genomföras av de existerande parterna. Dessa ansvarar också för att uppdatera dokumentet med nya anslutande parter.

Omfattning

Intentionen med överenskommelsen är att den ska kunna tillämpas av alla aktörer och medarbetare inom bygg- och fastighetssektorn, även av de som inte är parter i överenskommelsen.

Gällande lagstiftning, branschöverskridande riktlinjer som IMM:s Näringslivslivskod och interna riktlinjer såsom policys och uppförandekoder t.ex. för resor, representation, bisysslor inom respektive verksamhet, ska om de är utformade så att de är mer restriktiva än denna överenskommelse, gälla med företräde framför denna överenskommelse. Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 9 december 2015 tills vidare.