2016-11-17

Årsmöte i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd den 16 februari

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd håller årsmöte torsdagen den 16 februari 2017 kl. 09.00 i Svenskt Näringslivs lokaler, Konferensrum Styrelserummet, Storgatan 19 i Stockholm.  

Efter årsmötet ca. kl. 10.00 hålls ett seminarium med temat ”Innanförskap i praktiken – två exempel”.

Vi har bjudit in Mats Hoffman personalchef hos Dipart för att tala om hur mångfald kan tillföra ökad lönsamhet i företaget. Vi får också möjlighet att lyssna till Daniel Kindberg, VD Östersundshem, som kommer att berätta om Innanförskapsakademin, ett lyckosamt projekt med syfte att integrera unga och nyanlända i samhället.

Ni och andra kollegor från era organisationer är varmt välkomna att delta i detta seminarium som beräknas pågå fram till ca kl. 12.00. Sprid gärna denna inbjudan inom er organisation.

Den som inte har möjlighet att närvara personligen anmäler detta och deltar per telefon om möjligt.

Deltagande per telefon och förhinder anmäls till carina.utterstrom.mace@sverigesbyggindustrier.se

Handlingar till årsmötet översändes vid senare tillfälle.

Föredragningslista

Enligt stadgarna skall årsmötet behandla nedan angivna punkter.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Etiska Rådets verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Etiska Rådets förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för Etiska Rådet för den tid revisionen avser.
 10. Inval av nya medlemmar.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt arvode för Etiska Rådets ledamöter.
 13. Val av ordförande för Etiska Rådet.
 14. Val av övriga ledamöter av Etiska Rådet.
 15. Val av revisorer.
 16. Val av valberedning.
 17. Valberedningens instruktioner.
 18. Behandling av Etiska Rådets förslag och inkomna förslag från Medlemsorganisa­tionerna.
 19. Medlemsorganisationernas förväntningar på Etiska Rådet
 20. Övriga frågor.

Artikeln publicerades: 2016-11-17

Datum Rubrik
2017-11-13 Årsmöte 14 februari 2018 Läs mer...
2017-03-02 Seminarietips: ÖMK ett år senare Läs mer...
2017-02-16 Mångfald och integration på Etiska rådets seminarium Läs mer...
2017-01-24 Etiska rådet bjuder på integrationstips Läs mer...
2016-11-17 Årsmöte i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd den 16 februari Läs mer...
2016-02-22 CSR är affärsnytta Läs mer...
2016-02-03 Årsmöte 16 februari Läs mer...
2015-02-20 "Viktigt att alla känner ett ansvar" Läs mer...
2015-01-09 Finns det etiska fallgropar med utländsk arbetskraft i samhällsbyggnadssektorn? Läs mer...
2014-01-21 Etiska rådet fäller förening Läs mer...
2014-01-21 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2013-04-12 Olle Ehrlén intervjuas om fuskbyggare Läs mer...
2013-04-12 ”Underprissättningen ska upp på bordet” Läs mer...
2013-02-11 Kan underprissättning vara etiskt försvarbart? Läs mer...
2012-09-17 Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn Läs mer...
2012-02-27 Etik – stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2011-10-17 Korruptionsutbildning hos Juridiska föreningen Läs mer...
2011-10-11 Beslut i ärendet 2011/4 BELOK Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen sviker sina egna ideal Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen kan mycket väl införa meddelarskydd Läs mer...
2011-05-26 Almedalsveckan: Visslan eller gisslan – finns det Whistleblowers i byggbranschen? Läs mer...
2011-04-11 Etiska rådets bedömning av Kommunkonferensen i Örebro: Syfte, återhållsamhet och transparens avgörande vid relationsskapande åtgärder Läs mer...
2011-04-01 Samhällsbyggandets etik - Seminarium i Göteborg den 12 april Läs mer...
2011-03-02 Nya medlemmar i styrelsen Läs mer...
2010-12-15 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Workshop i Västerås Läs mer...
2010-10-26 Transparency varnar för ökad korruption i Sverige Läs mer...
2010-10-26 Vi måste ta krafttag mot den svenska korruptionen Läs mer...
2010-10-07 Ola Månsson - ny VD på Sveriges Byggindustrier Läs mer...
2010-07-07 Hur svårt kan det vara? Läs mer...
2010-05-18 "Visselblåsare" kan få skydd Läs mer...
2010-03-31 Solljus är den bästa desinficeringen Läs mer...
2010-03-09 Etikseminarium i samarbete med Transparency International onsdag 19 maj Läs mer...
2009-11-13 Opinionsbildning står högt på Rådets agenda Läs mer...
2009-11-06 Dåliga tider går ut över affärsetiken Läs mer...
2009-06-15 Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd – nybildad förening med höga ambitioner Läs mer...
2008-10-29 Kollektiva brott mot de etiska reglerna? Läs mer...
2008-10-28 Etiska rådet får en utvidgad roll Läs mer...
2007-09-13 Otidsenlig kvinnosyn Läs mer...

Webdoc CMS