2010-12-15

Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Workshop i Västerås

I början av november inbjöds ledande representanter för samhällsbyggnadssektorn i Västerås till en workshop där de under ledning av Åsa Söderström Jerring, ordförande i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd, diskuterade frågor som berör etik och moral inom sektorn. Bland de inbjudna märktes lokala politiker, fastighetsförvaltare, byggherrar, konsulter, entreprenörer, installatörer och materialleverantörer.

Arrangörer var Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd i samarbete med Sveriges Byggindustrier (BI) Västerås.

Diskussionerna fördes i tre grupper som hade i uppgift att fördjupa sig i varsitt ämne; Lagen om offentlig upphandling, Hur man säkerställer seriösa underentreprenörer samt Rutiner och uppföljning av etik och moral.

• Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Vad kan sektorns aktörer göra för att skapa spelregler och förhållningssätt som gynnar konkurrens och sunda affärer? Är LOU ett hinder? Förutom en sund och väl fungerande konkurrens ska korrekt genomförda upphandlingar också leda till bästa möjliga kvalitet i utförandet. Så är det tänkt. Här finns dock några problemområden som gör att man inte alltid når ända fram.

Inom den offentliga sektorn är det till exempel vanligt med slimmade organisationer, medan kraven på upphandlingstakt, beställarkompetens och projektuppföljning är höga. För att ändå klara takten finns risken att detta sker på bekostnad av kompetens och uppföljning. Funktion och kvalitet blir lidande och man fokuserar på lägsta pris. Ibland kan man anse sig tvungen att lita för mycket på en konsult eller entreprenör som man hyser förtroende för.
Ett sätt att komma runt detta dilemma kan vara ”omvänd upphandling”, dvs att beställaren fastställer ett tak för totalkostnaden och tar in offerter där man sedan jämför hur mycket och vad man får för pengarna.

Mängden överklaganden och själva processen att hantera dem är ett annat problem. Här skulle troligen branschöverskridande diskussioner kunna leda till en eliminering, helt eller delvis,  av vissa överklaganden som kan anses ”onödiga”.

Behovet av tydliga riktlinjer och utbildning är alltjämt stort och här är det särskilt viktigt med gott stöd från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

• Hur säkerställer vi seriösa underentreprenörer?

Problemet med oseriösa entreprenörer är utbrett och måste bekämpas på alla upptänkliga fronter och här gäller framför allt tydlighet. Byggherrar/beställare och huvudentreprenörer måste ta sitt ansvar och ställa krav redan i upphandlingen och kraven ska gå igen i alla led. Byggherren bör själv stå för kontrollen av mindre underentreprenörer (UE).

Standardtexter för detta ändamål finns numera i AMA, vilket bör kommuniceras bättre.
Beställare bör kräva certifierade medarbetare och ha möjlighet att häva avtalet om kravet inte uppfylls. Vissa led saknar dock sådan certifiering, vilket är ett problem.

Tillämpningen av närvarosystemet ID06 bör öka ännu mer. Krav på ID06 borde finnas med i alla byggupphandlingar och gälla alla branscher inom samhällsbyggnadssektorn, även vid ROT-arbeten hos konsument.

En tidigareläggning av byggmötena samt tillstånd för Skatteverket att göra oanmälda besök på arbetsplatserna och samköra vissa register är andra viktiga och välkomna åtgärder.

• Rutiner och uppföljning av etik och moral

De senaste årens massmediala bevakning har medfört att gåvor och mutor inom näringslivet har minskat, särskilt bevakade är man inom den offentliga förvaltningen (politiker, myndigheter, kommuner etc). Julklappar och andra privata gåvor har minskat drastiskt, även till de egna medarbetarna.

Det är dock fortfarande vanligt att låta sig bjudas på olika evenemang av trivselkaraktär; hockey, fotboll, studiebesök etc. Den numera utbredda huvudprincipen är här att man står för sina egna kostnader för resa och logi. En gråzon?

Som chef är det viktigt att föregå med gott exempel; den interna koden för etik och moral sätts i ledningen och sprids nedåt i organisationen. Vilken sorts företag vill man ha? Här gäller det att leva som man lär.

För att ta tag i företagets egna regler kan det vara bra att under en period skriva ner vad man bjuder andra på och själv blir bjuden på o.dyl. Efter ett tag kan man göra en utvärdering och ta en diskussion med sina medarbetare om vad som är rätt eller fel och på så sätt komma fram till en egen uppförandekod (Code of Conduct).
____________________

Denna första workshop med ledande representanter för samhällsbyggnadssektorn kommer att följas av fler under 2011. Vill du veta mer om upplägget eller Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd, ta kontakt med någon av Rådets medlemmar; www.byggetik.se

Anna Hollqvist
Sveriges Byggindustrier

Artikeln publicerades: 2010-12-15

Datum Rubrik
2017-11-13 Årsmöte 14 februari 2018 Läs mer...
2017-03-02 Seminarietips: ÖMK ett år senare Läs mer...
2017-02-16 Mångfald och integration på Etiska rådets seminarium Läs mer...
2017-01-24 Etiska rådet bjuder på integrationstips Läs mer...
2016-11-17 Årsmöte i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd den 16 februari Läs mer...
2016-02-22 CSR är affärsnytta Läs mer...
2016-02-03 Årsmöte 16 februari Läs mer...
2015-02-20 "Viktigt att alla känner ett ansvar" Läs mer...
2015-01-09 Finns det etiska fallgropar med utländsk arbetskraft i samhällsbyggnadssektorn? Läs mer...
2014-01-21 Etiska rådet fäller förening Läs mer...
2014-01-21 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2013-04-12 Olle Ehrlén intervjuas om fuskbyggare Läs mer...
2013-04-12 ”Underprissättningen ska upp på bordet” Läs mer...
2013-02-11 Kan underprissättning vara etiskt försvarbart? Läs mer...
2012-09-17 Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn Läs mer...
2012-02-27 Etik – stöd eller hinder för goda affärer? Läs mer...
2011-10-17 Korruptionsutbildning hos Juridiska föreningen Läs mer...
2011-10-11 Beslut i ärendet 2011/4 BELOK Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen sviker sina egna ideal Läs mer...
2011-07-20 Byggbranschen kan mycket väl införa meddelarskydd Läs mer...
2011-05-26 Almedalsveckan: Visslan eller gisslan – finns det Whistleblowers i byggbranschen? Läs mer...
2011-04-11 Etiska rådets bedömning av Kommunkonferensen i Örebro: Syfte, återhållsamhet och transparens avgörande vid relationsskapande åtgärder Läs mer...
2011-04-01 Samhällsbyggandets etik - Seminarium i Göteborg den 12 april Läs mer...
2011-03-02 Nya medlemmar i styrelsen Läs mer...
2010-12-15 Etik - stöd eller hinder för goda affärer? Workshop i Västerås Läs mer...
2010-10-26 Transparency varnar för ökad korruption i Sverige Läs mer...
2010-10-26 Vi måste ta krafttag mot den svenska korruptionen Läs mer...
2010-10-07 Ola Månsson - ny VD på Sveriges Byggindustrier Läs mer...
2010-07-07 Hur svårt kan det vara? Läs mer...
2010-05-18 "Visselblåsare" kan få skydd Läs mer...
2010-03-31 Solljus är den bästa desinficeringen Läs mer...
2010-03-09 Etikseminarium i samarbete med Transparency International onsdag 19 maj Läs mer...
2009-11-13 Opinionsbildning står högt på Rådets agenda Läs mer...
2009-11-06 Dåliga tider går ut över affärsetiken Läs mer...
2009-06-15 Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd – nybildad förening med höga ambitioner Läs mer...
2008-10-29 Kollektiva brott mot de etiska reglerna? Läs mer...
2008-10-28 Etiska rådet får en utvidgad roll Läs mer...
2007-09-13 Otidsenlig kvinnosyn Läs mer...

Webdoc CMS