Anmälningar och beslut

Fokus för Etiska Rådet flyttas mot påverkansfrågor, opinionsbildning och en breddning av uppdraget.

För en sammanfattande redovisning av anmälningar som tidigare har inkommit till Etiska Rådet och för de anmälningar som Etiska Rådet prövat men som inte lett till att brott mot de Etiska Reglerna kunnat konstateras, se nedan.

Etiska Rådet behandlar frågor om konkurrens

Etiska rådet har prövat två frågor: kontakter mellan företrädare för två konkurrerande bolag i frågor som bland annat rör ekonomisk information och information i samband med att befattningshavare lämnar ett företag och går över till ett annat konkurrerande företag. Anmälare var Imtech och gällde ageranden i samband med Sandbäckens Rörs etablering på nya marknader.

Frågeställning 1

I ärendet har Imtech redovisat mailkonversation vid två tillfällen mellan Sandbäckens vice VD T.C. och regionekonomen vid Imtech B-S.A. T.C. hade tills några månader före skriftväxlingen varit regionchef hos Imtech och ansvarig för aktuella filialer som diskuterats i mailkonversationen. Etiska rådet anför i beslutet att det i kontakter mellan två befattningshavare vid konkurrerande företag finns skäl att vara extra försiktig om man dessutom är vänner. Det är under alla förhållanden olämpligt att använda en kamratrelation för att efterforska information av aktuellt slag. Mot bakgrund av att T.C. är vice VD i ett konkurrerande företag anser Etiska rådet att agerandet dessutom strider mot de Etiska Reglernas krav på sund konkurrens.

Frågeställning 2

Imtech har åberopat pressmeddelanden (bifogade i beslutet) på Sandbäckens hemsida som har lett till ett antal artiklar i media. Etiska rådet konstaterar att det finns ett befogat intresse i ett företag att snabbt informera om nya befattningshavare. Att däremot låta någon uttala sig och presentera denne som VD för bolaget, om personen i själva verket ännu inte har lämnat sin nuvarande anställning, är olämpligt. Eftersom det dock av pressmeddelandena i övrigt framgår att personerna ännu inte har tillträtt sina respektive tjänster lämnade Etiska rådet anmälan i denna del utan bifall men med uttalandet att när ett företag lämnar information om nyrekryteringar skall informationen vara korrekt och så tydlig att den inte lämnar utrymme för missförstånd.

Beslut


Etiska rådet fäller förening

Enligt Etiska rådet är Undertaksföreningens brev en uppmaning att begränsa konkurrensen inom sektorn. Av det skälet bryter föreningen mot Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler. Men Etiska rådet ser särskilt allvarligt på Undertaksföreningens brev och uppmaning därför att de har en särställning. ”Etiska rådet har vid sin bedömning särskilt beaktat att det av Undertaksföreningens skrift framgår att Undertaksföreningen, vars medlemmar utgörs av cirka 60 specialföretag för undertaksmontering, har ett uppdrag från Sveriges Byggindustrier (BI) att tillhandahålla branschspecifik service inom BI:s basutbud och att, enligt Etiska rådet, därför särskilt stränga krav bör ställas på Undertaksföreningen”. Undertaksföreningen skrev i sitt brev till sina medlemmar och leverantörer att de ser med oro på en utveckling där en materialtillverkare träffar avtal om direktleveranser med ett byggföretag som Skanska. Skälet är att det enligt föreningen ”kan på sikt hota den kompetens och kunskapsbank som under årens lopp byggts upp i vårt skrå och som ligger till grund för de helhetslösningar vi tidigare har kunnat lämna till våra kunder”. Av det brev som Etiska rådet har tagit del av framgår att föreningen ser Skanskas ramavtal som ett hot mot sin existens. Källa: Tidningen Byggindustrin nr 42-2013.

Beslut


Etiska Rådet behandlar fråga om marknadsföring

Etiska Rådet har under 2012 fattat beslut i ett ärende avseende två branschorganisationer. Frågan gällde marknadsföring av visst byggmaterial där anmälaren i allt väsentligt gjorde gällande att marknadsföringen inte var förenlig med de Etiska Reglerna därför att den stred mot god marknadsföringssed samt opåkallat och utan saklig grund var kritiskt mot anmälarens typ av byggnadsmaterial. Den anmäla branschorganisationen förklarade i ärendet att man med den aktuella kampanjen ville tydliggöra att aktuellt byggnadsmaterial kunde bidra till utvecklingen av svensk byggnäring avseende bl.a. miljöfrågor. Den anmälda branschorganisationen visade också att man efter påpekande från anmälaren ändrat en bildtext i en av de aktuella annonserna. Etiska rådet konstaterade inledningsvis i sitt beslut att brott mot lagar och andra författningar i de flesta fall också innebär en överträdelse av Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler. Därefter konstaterade Etiska rådet att samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler syftar till att samhällsbyggnadssektorns aktörer skall uppträda och handla på ett sådant sätt att sektorn utgör en respekterad del av svenskt näringsliv. En aktör inom samhällsbyggnadssektorn skall därför enligt de Etiska Reglerna verka för sund konkurrens, iaktta god marknadsföringssed och inte uttrycka sig kritiskt om andra aktörers förhållanden utan saklig grund. Detta innebär, enligt Etiska rådets mening, att en aktör vid marknadsföring måste agera sakligt vid utformningen av budskapet. Vid den nödvändiga marknadsföringen av produkter, såsom exempelvis byggnadsmaterial, mot professionella upphandlare inom samhällsbyggnadssektorn bör det i de flesta fall räcka med att korrekt lyfta fram den egna produktens fördelar. I de fall en aktör anser att produkten måste jämföras med andra produkter anser Etiska Rådet att uppgifter som lämnas om dessa produkter måste redovisas återhållet och sakligt samt med angivande av källa. Etiska rådet, som tog fasta dels på de förhållandena att den anmälda branschorganisationen efter påpekande ändrat sin marknadsföring, dels att båda parterna uttryckligen önskar en fortsatt dialog, avslutade ärendet med det beslutet att ta kontakt med parternas gemensamma branschorganisation och föreslå att denna arrangerar ett gemensamt seminarium för att nå en samsyn hur marknadsföringspåståenden avseende miljö m.m. bör presenteras.

Etiska rådet avgör anmälningar om brott mot de etiska reglerna

Under år 2011 har Etiska rådet avgjort sex anmälningar om brott mot de etiska reglerna. Av dessa har ett ärende avsett anmälning av aktör där rättslig process pågår. Anmälan har därför avskrivits. Också ett annat ärende avskrevs då anmälaren inte preciserade på vilket sätt den anmälda aktören (i detta fall en kommun) hade brutit mot reglerna. Två ärenden har gällt studieresor. Etiska Rådet fann vid sin prövning att sådana inte stred mot de Etiska reglerna men uttalade att det är viktigt att aktör inom sektorn intar en strikt hållning till s.k. kontakt och relationsskapande åtgärder. Det är syftet med åtgärden som är avgörande om sådana kontakter är etiskt korrekta. Är de strikt affärsmässiga och inte extravaganta bör de i normalfallet vara etiskt korrekta. Etiska rådet påpekade att långvariga relationer ökar risken för s.k. vänskapskorruption. Liknande resonemang förde Etiska rådet angående en anmälan angående upphandling av genomförare av projekt inom BELOK. Etiska rådet har slutligen prövat en anmälan från ett företag vars hela ledningspersonal vid ett lokalkontor slutat sin anställning och börjat hos en konkurrent. Etiska rådet pekade vikten av att parterna i situation likt den aktuella träffar överenskommelser så att tredje man inte drabbas. I övrigt var anmälan för knapphändig för att Etiska rådet skulle kunna göra ett generellt uttalande i frågan utifrån de etiska regler som rådet är satt att bevaka. Utöver nu angivna anmälningar har Etiska Rådets ledamöter besvarat förfrågningar och gett vägledning i etiska frågor. Rådet har också mottagit ett flertal förfrågningar per e-brev och per telefon från privatpersoner, där hänvisning har gjorts till Allmänna Reklamations­nämnden, Konsument­ombuds­mannen eller kommunens konsumentvägledare.

Etiska Rådet prövar frågor om konkurrens

Under år 2010 har fyra anmälningar om brott mot de etiska reglerna inkommit till Etiska Rådet. Av dessa har ett ärende avsett anmälning av medlemsföretag som gjorts av enskild person. Denna har bedömts inte uppenbart ha varit av sådan principiell natur att ärendet bör bli föremål för Etiska Rådets prövning. I ett av ärendena har anmälan inkommit från en enskild hyresgäst där Etiska Rådet har ombetts ingripa mot en stiftelse som är hyresgästens värd. Ärendet har inte prövats av Etiska Rådet. De övriga två ärendena har tagits upp till prövning. Det ena av dessa gäller en anmälan från ett företag vars hela ledningspersonal vid ett lokalkontor slutat sin anställning och börjat hos en konkurrent. Detta ärende handläggs alltjämt av rådet. Det andra ärendet, som varit föremål för prövning i sak, gäller den årligen återkommande Kommunkonferens som Sveriges Byggindustrier Örebro ordnar tillsammans med Örebro läns Entreprenörförening. Etiska Rådet fann vid sin prövning att denna inte stred mot de Etiska reglerna. Utöver nu angivna anmälningar har Etiska Rådets ledamöter besvarat förfrågningar och gett vägledning i etiska frågor. Rådet har också mottagit ett flertal förfrågningar per e-brev och per telefon från privatpersoner, där hänvisning har gjorts till Allmänna Reklamations­nämnden, Konsument­ombuds­mannen eller kommunens konsumentvägledare.

Etiska Rådet behandlar anmälningar om brott mot de etiska reglerna

Under 2009 inkom sex anmälningar om brott mot de etiska reglerna till Etiska Rådet. Av dessa har samtliga gällt anmälningar av medlemsföretag som gjorts av enskild person. Fyra av dessa har uppenbart inte varit av sådan principiell natur att ärendet bör bli föremål för Etiska Rådets prövning. I ett av ärendena har anmälan inkommit från en enskild bostadsrättsmedlem där Etiska Rådet har berett bostadsrättsföreningen (Beställaren) möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Eftersom bostadsrättsföreningen avstod från att göra detta bedömde Etiska Rådet att underlag för att ta upp anmälan till prövning i sak saknades. Slutligen har Etiska Rådet tagit upp till prövning ett ärende som gällt byggnation på ett område där anmälaren ansett att markområdet inte varit föremål för tillräcklig sanering. Etiska Rådet fann i ärendet att förhållandena prövats av vederbörande myndigheter och att det inte fanns skäl att ta upp anmälan till vidare prövning. Etiska Rådet gjorde dock det avslutande uttalandet att behovet av bostäder på många håll i Sverige kan innebära att byggnation sker på tidigare använd mark och att detta ställer särskilda krav på såväl exploatör som myndigheter. Utöver nu angivna anmälningar har Etiska Rådet mottagit ett flertal förfrågningar per e-brev och per telefon från privatpersoner, där hänvisning gjorts till Allmänna Reklamationsnämnden, Konsumentombudsmannen eller kommunens konsumentvägledare.