Beslut

Etiska Rådets bedömning av kommunkonferensen Örebro: syfte, återhållsamhet och transparens avgörande vid relationsskapande åtgärder

Vid en principiell bedömning av den årliga s.k. Kommunkonferensen i Örebro anser rådet att konferensen följer sektorns Etiska regler i fråga om affärsmässighet, relevans och återhållsamhet. Rådet förutsätter i sin bedömning att syftet är strikt affärsmässigt och inte på något sätt menat att ge någon av deltagarna otillbörliga fördelar samt att konferensens upplägg innehåller för deltagarna relevanta programpunkter och i övrigt präglas av gott omdöme.

Det var under förra året som Skanska i en skrivelse till Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd önskade en prövning av Kommunkonferensen, som varje år arrangeras av Sveriges Byggindustrier (BI) Örebro och Örebro läns Entreprenörförening. Prövningen gällde huruvida konferensen kunde anses strida mot de Etiska reglerna.

Rådet konstaterar att olika företag gör olika bedömningar och prioriteringar när det gäller deltagande i konferenser o.dyl. Avgörande för Etiska rådets uppfattning är hur de relationsskapande åtgärderna går till. Rådet gör bedömningen att den aktuella konferensen inte strider mot de etiska reglerna men understryker vikten av att aktörer inom sektorn överväger lämpligheten i de relationsskapande åtgärder som planeras. Rådet vill i sammanhanget uppmärksamma risken för s.k. vänskapskorruption. Rådet ifrågasätter också om inte syftet hade kunnat uppnås mer effektivt och utan risk för misstro på annat sätt.

Rådet konstaterar att samhällsbyggnadssektorns verksamhet har avgörande betydelse för samhället och till stor del finansieras av offentliga medel. Detta ställer särskilda etiska krav på medarbetare och ledare inom sektorn.

För ytterligare kommentarer, kontakta Rådets ordförande Åsa Söderström Jerring, tfn 070-696 22 30.