Om Etiska Rådet

Etiska rådet är en samlingsplats och ett kraftcentrum för hela sektorns arbete med etik. Målet är att driva förändring av hela samhällsbyggnadssektorn och att aktivt verka för korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens.

Etiska Rådet är en ideell intresseförening där branschorganisationer och företag inom samhällsbyggnadssektorn erbjuds bli medlemmar. Föreningens verksamhet sköts av styrelsen.

Samhällsbyggnadssektorn är en fantastisk bransch som alla människor på ett eller annat sätt har en relation till. Det är en förmån att få arbeta här. Vi bygger skolor åt barnen, framtidens bostäder och viktig infrastruktur. Vi som arbetar i sektorn ingår i ett team Sverige inte skulle klara sig utan. Eftersom vi som samhällsbyggare påverkar, påverkas av och samverkar med så många av samhällets andra aktörer är det av största vikt att vi alltid agerar etiskt och hållbart.

De utmaningar vår sektor står inför idag berör inte bara oss utan samhället i stort. Frågorna är komplexa och ingen kan lösa utmaningarna på egen hand. Vi gör inte heller anspråk på att ha hela lösningen. Däremot har vi identifierat tre områden där samhällsbyggnadssektorns utmaning är extra stor och där vi känner ett extra stort ansvar att bidra. Vi skulle vilja vara ett stöd och ett nav för kunskaps- och erfarenhetsöverföring när det gäller dessa tre områden; Korruptionsbekämpning, Mångfald och Sund konkurrens.

Genom samverkan och dialog med andra samhällsbyggare vill vi bidra till en etisk och hållbar bransch.

Föreningens huvudsakliga uppgift är att

Medlemskap

Medlemskap i Föreningen kan erbjudas aktör inom samhällsbyggnadssektorn som vill verka för Föreningens målsättning och som förbinder sig att följa Föreningens stadgar samt erlägger fastställd medlemsavgift. För mer information om medlemskap kontakta Sanna Lindgren, telefon 08-762 75 98.

Övriga frågor

Administratör: Sanna Lindgren entreprenadjurist, telefon 08-762 75 98,

Föreningen Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är stiftad av:
Byggherrarna / Byggmaterialindustrierna / Installatörsföretagen / Svensk Ventilation / InnovationsföretagenSveriges Byggindustrier